Oor Ons/About Us

Arena is ‘n landbouklantetydskrif wat ses keer per jaar in gedrukte formaat deur NWK uitgegee word. Dié hardekopie-gesprek met klante – wat onder meer raakvat-tegniese inhoud bevat – word aanlyn verder gevoer deur Arena (die webwerf) wat sorg vir geloofwaardige landbounuus oor Noordwes en dié sektor se mense.

In 2018 het NWK Arena sy vyftigste bestaansjaar gevier met ‘n spesiale gedenkbylaag waar daar teruggekyk is na die pad wat die inligtingsblad tot by die besondere mylpaal gebring het. Kliek op die voorblad en blaai deur dié bylaag.

NWK Arena 50 Jaar Bylaag

 

Dié tydskrif wat in Desember 1968 as Noordwes Nuus die lig gesien het, het ontstaan omdat die behoefte in die destydse koöperasie ontstaan het om met lede te kommunikeer deur middel van ‘n eie nuusblad. In 2011 word die naam verander na NWK Arena wat in die naam probeer verwoord wat die tydskrif wil bereik, naamlik om ‘n plek te skep waar dinge gebeur en interaksie plaasvind.

Nou het daar nog ‘n nuwe era vir Arena aangebreek. Nie net spog die gedrukte uitgawe van dié tydskrif met ‘n splinternuwe baadjie nie, maar dit is ook nou volledig aanlyn beskikbaar.

Arena is an agricultural customer magazine that is published six times a year by NWK. This hard-copy conversation with customers – which includes amongst others relevant technical content – is continued online by Arena (the website) which provides credible agricultural news about North West and the people of this sector.

In 2018, NWK Arena celebrated its fiftieth anniversary with a special commemorative issue  where we looked back at the road that led to this special milestone. Click on the cover and browse through this issue.

NWK Arena 50 Jaar Bylaag

 

This magazine, which was first published as Noordwes Nuus in December 1968, originated because at that stage the need arose in the cooperative to communicate with its members through a newsletter. In 2011 the name was changed to NWK Arena to try and express through the name what the magazine wants to achieve, namely to create a place where things happen and interaction takes place.

Now a new era has dawned for Arena. Not only does the printed format of this magazine boast a brand new style, but it is also fully available online now.

DIE REDAKSIEKOMITEE

Arno Janse van Vuuren

Voorsitter/tegniese redakteur

Arno Janse van Vuuren

arno@nwk.co.za
018 633 1145

Nicolene Smalman

Redakteur

Nicolene Smalman

nicolene@nwk.co.za
018 633 1166

Johan Bezuidenhout

Groepbestuurder: Korporatiewe Bemarking en Kommunikasie

Johan Bezuidenhout

Johan Smit

Uitgewer

Johan Smit

johan@infoworks.biz
018 468 2716

Louise Kunz

Projekbestuurder

Louise Kunz

louise@infoworks.biz
079 084 2320

Advertensiebemarking

Ruth Schultz

ruth@schmiltz.co.za
083 583 5243

THE EDITORIAL COMMITTEE

Arno Janse van Vuuren

Chairman/technical editor

Arno Janse van Vuuren

arno@nwk.co.za
018 633 1145

Nicolene Smalman

Editor

Nicolene Smalman

nicolene@nwk.co.za
018 633 1166

Johan Bezuidenhout

Group manager: Corporate Marketing and Communication

Johan Bezuidenhout

Johan Smit

Publisher

Johan Smit

johan@infoworks.biz
018 468 2716

Louise Kunz

Project manager

Louise Kunz

louise@infoworks.biz
079 084 2320

Advertising

Ruth Schultz

ruth@schmiltz.co.za
083 583 5243